pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.shoppin.cz

I. Úvodní stanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností PRIVEST s.r.o., se sídlem Panenské Břežany 2, okres Praha – východ, PSČ 250 70, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100957 (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce www.shoppin.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Jsou-li v kupní smlouvě sjednána ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek, mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené ve webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, ze kterého může provádět objednávání zboží. 
 2. Při registraci na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

III. Způsob uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně cen a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není vyloučena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.
 2. Vybrané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Objednání zboží provede kupující vygenerováním a odesláním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto údaje:
  1. jméno a příjmení kupujícího,
  2. bydliště kupujícího,
  3. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od bydliště kupujícího,
  4. druh zboží a jeho množství,
  5. způsob úhrady kupní ceny
  6. způsob doručení objednávaného zboží
  7. náklady spojené s dodáním objednávaného zboží (dále jen „objednávka“).
 3. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Neprodleně po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, a to zasláním oznámení o obdržení objednávky na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Nabídka zboží v rámci webového rozhraní obchodu je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem kupní smlouvy jsou objednávka kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptace) zaslaného prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího (nikoli odesláním oznámení o obdržení objednávky dle předcházejícího odstavce). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícímu, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil kupní cenu objednaného zboží a/nebo náklady spojené s balením a dodáním zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že platba ze strany kupujícího v případě zvolení způsobu platby „platba bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře“ nebyla na účet prodávajícího připsána do 10 dnů kalendářních dnů.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

IV. Dodací podmínky

 1. Zboží, které je skladem a jehož kupní cenu a případné náklady na balení a dopravu kupující zaplatí předem (bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího, bezhotovostně platební kartou) bude expedováno do 48 hodin od připsání platby kupujícího na účet prodávajícího. Zboží, které je skladem a jehož kupní cenu a případné náklady na balení a dopravu zaplatí kupující až při převzetí, prodávající zasílá (tj. předává dopravci) kupujícímu do 1 - 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, bude prodávající kupujícího informovat o možném termínu dodání.
 2. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty a přepravní služby PPL, či GLS. Prodávající umožňuje rovněž osobní odběr na adrese provozovny Na Zlatnici 301/2, Praha 4.
 3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a uplatnit vadu u přepravce, se kterým sepíše reklamační protokol. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží je kupující povinen ihned oznámit prodávajícímu. 

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře,
  2. bezhotovostně platební kartou,
  3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  4. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Zlatnici 301/2, Praha 4.
 2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží je kupujícímu účtováno podle zvoleného druhu dopravy. Tyto náklady jsou vždy vyčísleny v rekapitulaci objednávky a započítány do celkové částky uvedené na faktuře. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. V případě platby na dobírku a při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávajícím případně poskytnuté slevy není možno vzájemně kombinovat.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Práva z odpovědnosti za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
 2. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud chybí toto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 3. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 4. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 6. zboží vyhovuje právním předpisům.
 7. Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
 8. Ustanovení uvedená v čl. VI odst. 1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Neplatí při nákupu právnické osoby (disponující IČ), zde může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Pokud v konkrétním případě prodávající nebo výrobce poskytne záruku za jakost nad rámec 24 (12) měsíců, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v této záruční době.
 11. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Případnou vadu zboží je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží zjistit.
 12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u osoby určené k opravě. Údaje o osobách určených k opravě jednotlivého druhu zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a ze záruky za jakost zboží výslovně těmito obchodními podmínkami neupravená se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII. odst. 1 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit na adresu provozovny prodávajícího (není-li stanoveno jinak u výrobků větších rozměrů, zde je nutno dodat na adresu provozovny, kde jsou schopni zboží technicky přijmout) či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen zaslat vrácené zboží jako doporučený poštovní balík (ne na dobírku) na adresu provozovny prodávajícího spolu s kopií daňového dokladu a platebním údaji, se kterými mají být kupujícímu vráceny poskytnuté peněžní prostředky (číslo účtu nebo kontaktní adresa pro vrácení peněžních prostředků poštovní poukázkou). Kupující přitom nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 5. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu finanční prostředky, které od kupujícího převzal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde ke sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, má kupující dle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, www.adr.coi.cz.
 2. K mimosoudnímu řešení sporu je možné přistoupit až poté, co se kupujícímu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost musí kupující České obchodní inspekci prokázat.
 3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu podává kupující, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.
 4. Návrh musí obsahovat:
  1. identifikační údaje stran sporu,
  2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  3. označení, čeho se navrhovatel domáhá,
  4. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé,
  5. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele
  6. datum a podpis navrhovatele.
 5. Dále je nutné k návrhu přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo spor s prodávajícím vyřešit přímo a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti.
 6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, náklady s ním spojené si nesou prodávající a kupující sami.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IČ (dále jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.
 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že  že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

X. Ostatní ustanovení

 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním, pokud byly prodávajícímu s ohledem na jím zvolený způsob dopravy účtovány. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: shoppin@privest.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího: PRIVEST s.r.o., telefon (+420) 241 410 819, adresa elektronické pošty: shoppin@privest.cz
 8. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit. Změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2017.

V Praze dne 24. 2. 2017.

Všechny ceny uvedené na webu jsou včetně DPH.